ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗИ

Ще направим предварителното проучване на бизнес средата, конкурентите във вашия сегмент, възможности за реализация на продуктите, нивата на заплащане и наличностите на човешки ресурс за вашия бизнес, магазинна мрежа, изискванията за производството на вашите продукти, терени, наеми, данъчно- счетоводни специфики

ФИНАНСОВО КОНСУЛТИРАНЕ

Цялостен финансов план на бъдещата инвестиция, на база предварителното проучване и анализ, данъци, такси, човешки ресурс, наеми и др.

МАРКЕТИНГОВО КОНСУЛТИРАНЕ

Проучване на местната среда и изготвяне на маркетингова стратегия - местен пазар, конкуренти, конкурентни предимства, ценообразуване, изготвяне на рекламна стратегия за лансиране на продуктите, спрямо местните специфики. Намиране на подходящи рекламни канали, изграждане на образа на марката ви в социалните мрежи, изграждане на социално-корпоративен имидж;

ТЪРГОВСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Изготвяне на цялостна търговска стратегия за навлизане на чужд пазар с вашите продукти – местни данъчни облекчения и задължения, възможности за дистрибуция, работа с местни търговци изграждане на дистрибуторска мрежа.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

Работа и легитимация на вашия бизнес пред институциите в България. Подготовка на документация изкарване на необходимите разрешителни за дейността ви. Съдействие за издаване на лицензи, разрешителни

ЮРИДИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Подготовка на документи за създаване на местен клон или фирма както за България, така и за Чужбина. Цялостно правно консултиране във връзка със спецификите и законовите изисквания за вашия бизнес.

СЧЕТОВОДНО КОНСУЛТИРАНЕ

Цялостно счетоводно обслужване, изготвяне на финансови отчети и баланси, консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси, комуникация и представляване пред органите по приходите, съдействие при данъчни проверки и ревизии, съдействие по време на одит, съдействие при годишно счетоводно приключване.

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Човешкият ресурс е ключов компонент за успеха на всеки бизнес. Ние ще намерим най-точните хора за вашите нужди и цели на бизнеса ви. Можем да съдействаме за първоначалното и последващите обучения на персонала.

ИТ КОНСУЛТИРАНЕ

Цялостно обезпечаване на ИТ нуждите на вашия бизнес, като се започне от техническо и се стигне до софтуерно. Закупуване на подходяща техника, изграждане на вътрешна мрежа, избор на софтуер, инсталиране и поддръжка.

ИМОТНО КОНСУЛТИРАНЕ

Съдействие за намиране, закупуване или наемане на най-подходящия имот за нуждите на вашия бизнес.

ЛОГИСТИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

Ако спецификата на вашия бизнес е свързана с внос на суровини, машини, износ на продукция, складиране и др. услуги ще намерим най-добрите възможности за вас.

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ПР, СЪБИТИЯ

Ще ви презентираме и ще ви включим в местните бизнес организации, за да си създадете мрежа от контакти, тъй като нетуоркингът е ключов за популяризирането на всеки бизнес. Ще организираме за вас събития с цел да се покажете, както и ще ви изготвим план за включване в подходящи изложения, панаири и презентации.